1. ธุรกิจ รีไซเคิล (Recycle Business)
  2. โรงงานทั่วไป (Factory Industrial)
  3. ธุรกิจ จากขยะมูลฝอย (Waste Managment)
  4. ลูกค้าต่างประเทศ (Foreign Customer)
  5. การฝึกอบรม (Trainning)