บริษัท รักษ์ 69 จำกัด

คณะผู้บริหาร (Management Team)

ทีมงานบริหารบริษัท รักษ์69 จำกัด
  1. ประธานกรรมการ พลเอก เกรียงศักดิ์ ไทยจำเนียร
  2. กรรมการผู้จัดการ นาย สัมพันธ์ สุกเกลี้ยง
  3. รองกรรมการผู้จัดการ นาวาอากาศเอก เกรียงไกร ไทยจำเนียร
  4. รองกรรมการผู้จัดการ(ในประเทศ) นาย แทนไท ไทยภักดี
  5. รองกรรมการผู้จัดการ(ต่างประเทศ) นาย โทนี่ หยาง
  6. ผู้จัดการทั่วไป นาย อภิวัชร์ วิศิศฎ์ธรรมศรี
  7. ผู้จัดการโรงงาน นายน้อย สนดี
  8. ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ นางสาว ไปรยา อัติโชติ
  9. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน นางสาวดลยา แจ่มนิยม